Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την την 31 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την την 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα